BeiratAktuell-49

BEIRAT AKTUELL E n t s c h e i d e n d e I n f o r m a t i o n f ü r d e n V e r w a l t u n g s b e i r a t i m W o h n u n g s e i g e n t u m E i n z e l p r e i s 3 , 0 0

Kommunikation in der WEG „per DSGVO“

Ausgabe: 49 Quartal IV-18

Immer Ärger wegen der Fenster Teil 2

Ran an die Rücklage

Made with FlippingBook HTML5